Vážíme si vašeho soukromí

Naše webová stránka používá pouze technické soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webu: procházení záložek, možnosti odeslání registračního formuláře. Stránka nepoužívá google analytics a další sledovací nástroje.

Referáty tohoto pravidelně pořádaného semináře jsou věnovány speciálnějším otázkám energetického využívání biomasy. Mezi hlavní témata patří efektivní spalování s minimem emisí, zplyňování a následné čištění a úprava plynu pro energetické využití, taktéž termodynamické rozbory procesu zplyňování biomasy a cyklů využívajících syntézní plyn k produkci tepla a elektrické energie. Některé příspěvky jsou prakticky zaměřeny, a to především na ekonomiku energetického využívání biomasy. Charakter semináře vychází z osvědčené praxe, že většina diskutovaných témat je úzce spojena s tématy disertačních prací mladých přednášejících autorů. Vztah k biomase jako vhodnému doplňkovému zdroji užitné energie se v průběhu času mění. I tato skutečnost je reflektována v referátech.

Kromě získávání nových poznatků, umožňují semináře a workshopy navázání spolupráce mezi mladými vědeckými pracovníky a slouží k větší propojenosti školících pracovišť. V neposlední řadě pomáhají tyto semináře navázat i četné osobní kontakty a umožňují začínajícím vědeckým pracovníkům odzkoušet si prezentaci výsledků vlastní vědecko-výzkumné práce v neformální atmosféře semináře. Seminář o energetickém využití biomasy vznikl v rámci doktorského projektu „Energie z biomasy“ a jeho další existence a pokračování v započaté práci je výrazným pozitivem před lety skončeného projektu. Přeji účastníkům mnoho vědeckých a pracovních úspěchů a doufám v další úspěšné pokračování seminářů o biomase a jejím energetickém využívání.

Konference ENBIO bude probíhat ve dnech 05. - 07. 09. 2023 (úterý- čtvrtek)

 Důležité termíny:

  •  do 13.08.2023   Registrace
  •  do 03.09.2023   Úhrada konferečního poplatku
  •  do 31.10.2023   Vkládání příspěvků
  •  05.-07.09.2023  Termín konference

Šablona příspěvku